top of page

1.      Algemene voorwaarden

1. Definities

 

1.1 "Business Center" verwijst naar de BV VANHOVE, 9340 LEDE (OORDEGEM), Grote Steenweg 260, met ondernemingsnummer 0454.597.527, RPR Gent afdeling Dendermonde, gekend als “Eljolie Beautysalon”, zijnde de aanbieder van schoonheidsopleidingen en gerelateerde diensten zoals vermeld in deze voorwaarden.

 

1.2 "Klant" verwijst naar een persoon die gebruikmaakt van de diensten van het business center.

 

2. Afspraken en Reserveringen

 

2.1 Afspraken kunnen worden gemaakt via telefoon, e-mail of online reserveringssysteem, afhankelijk van beschikbaarheid.

 

2.2 Een afspraak is definitief wanneer deze is bevestigd door het Business Center via e-mail. Deze bevestigingsmail ontvang je onmiddellijk na plaatsen van je boeking. Heb je deze niet ontvangen? Dan heb je mogelijks het boekingsproces niet volledig afgerond.

 

2.3 Door het maken van een afspraak bij het Business Center, verklaart de Klant deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.

 

2.4 Klanten worden verzocht op tijd te komen voor hun afspraak. Vertragingen kunnen leiden tot verkorting van de opleidingstijd of annulering van de afspraak.

 

3. Betalingen

 

3.1 Betaling voor de diensten dient te geschieden op het moment van de afspraak, tenzij anders overeengekomen.

 

3.2 De prijzen van de diensten worden vermeld in de prijslijst van de Academy. Onze prijzen worden opgegeven in euro en zijn steeds inclusief btw. 

 

Het Business Center behoudt zich het recht voor om, ingeval van verhoging van de kostprijsbepalende facturen zoals de kost voor materialen, loonkosten, sociale en fiscale lasten, alsook elke andere objectieve meetbare omstandigheid etc. de prijzen zoals vermeld in de prijslijst dienovereenkomstig te verhogen. 

 

3.3 Betaling kan contant, met payconiq of met Bancontact worden voldaan of vooraf via overschrijving.

 

3.4 Wanneer er een factuur wordt opgemaakt dan verwachten we een betaling binnen de dertig (30) dagen vanaf de ontvangst van de factuur. 

 

3.5 Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, wordt het gefactureerd bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met de verwijlinteresten. Bent u consument, dan past het Schoonheidssalon hiervoor de wettelijke interestvoet toe. Daarenboven bent u als consument ertoe gehouden om een forfaitaire schadeloosstelling te betalen op elk onbetaald gebleven bedrag en dit als volgt:

- schulden onder de 150,00 euro: max. 20 euro;

- schulden tussen de 150,01 euro en 500,00 euro: 30,00 euro + 10% van het onbetaalde bedrag;

- schulden boven de 500,01 euro: max. 65,00 euro + 5% van het onbetaald bedrag (met een max. van 2.000,00 euro).

Bent u een onderneming, dan past het Business Center de interestvoet toe zoals voorzien in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Daarboven is de Klant ertoe gehouden een forfaitaire schadeloosstelling te betalen van 10% op elk onbetaald gebleven bedrag, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling met een minimum van 25 euro, onverminderd het recht van het Schoonheidssalon om meerdere schade en nadelen te bewijzen. Bent u consument, dan zijn dezelfde verwijlinteresten en schadebedingen van toepassing bij laattijdige terugbetaling door het Business Center. 

 

4. Annulering en No-shows

 

4.1 Afspraken dienen minstens 24 uur van tevoren door de Klant te worden geannuleerd of gewijzigd. Bij niet-naleving van deze termijn zal het Schoonheidssalon een vergoeding van 30% van de gereserveerde behandeling in rekening brengen.

 

4.2 Bij no-shows door de Klant (het niet verschijnen op een afspraak zonder voorafgaande kennisgeving) kan het schoonheidssalon 100% van de gereserveerde behandeling als vergoeding in rekening brengen of zich het recht voorbehouden om toekomstige afspraken te weigeren.

 

5. Behandelingen

 

5.1 Het Business Center zal professionele en hoogwaardige behandelingen uitvoeren volgens de gangbare normen in de branche.

 

5.2 Klanten worden verzocht eventuele gezondheids- of huidaandoeningen voorafgaand aan de behandeling te melden om de veiligheid en effectiviteit van de behandeling te waarborgen.

 

5.3 Het Business Center behoudt zich het recht voor om een behandeling te weigeren als deze naar eigen goeddunken niet geschikt wordt geacht voor de Klant.

 

6. Hygiëne en Veiligheid

 

6.1 Het Business Center zal voldoen aan de hoogste normen van hygiëne en veiligheid in overeenstemming met de geldende voorschriften.

 

6.2 Klanten worden verzocht om persoonlijke hygiëne te handhaven tijdens hun bezoek aan het Business Center.

 

6.3 Het Business Center is niet aansprakelijk voor letsel of schade veroorzaakt door het niet naleven van de instructies van de schoonheidsspecialist of het niet melden van relevante gezondheidsinformatie.

 

7. Aansprakelijkheid

 

7.1 Het Business center is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect of van welke aard ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie zij is veroorzaakt, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van het Business Center of de schoonheidsspecialist. De eventuele contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van het Business Center en de schoonheidsspecialist voor verlies, schade, kosten of uitgaven ontstaan in verband met de uitvoering van de behandeling, zal met uitzondering ban bedrag, beperkt zijn tot het bedrag van de behandeling. 

 

7.2. De Klant is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn of haar persoonlijke toebehoren tijdens de aanwezigheid in het Business Center.  

 

8. Klachten

 

8.1 Eventuele klachten of bezwaren over de dienstverlening van het Business Center dienen zo spoedig mogelijk, bij voorkeur binnen 24 uur na de behandeling, per e-mail aan info@eljoliebeautyacademy.com te worden gemeld. 

 

8.2 Het Business Center zal alle klachten ernstig nemen en zich inspannen om deze naar tevredenheid van de Klant op te lossen.

 

8.3. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld door mevrouw Elodie Fivez en mevrouw Katrien Vanhove. 

 

9. Intellectueel Eigendom

 

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten en producten van het Business Center blijven eigendom van de Business Center.

 

9.2 Het is Klanten niet toegestaan om zonder toestemming van het Schoonheidssalon gebruik te maken van enig materiaal of inhoud dat onder het intellectuele eigendom van de Business Center valt.

 

10. GDPR

 

10.1 Het Business Center en de Klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in verband met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon de Verordering (EU) 2016/679 (‘GDPR’) en de Privacy Policy van het Business Center van toepassing is.

 

10.2 De Klant aanvaard kennis te hebben genomen van de Privacy Policy en de toepassing ervan te aanvaarden. De meest recente versie van de Privacy Policy vindt u op www.eljoliebeautyacademy.com. Voor alle vragen en inlichtingen kan u contact opnemen via info@eljoliebeautyacademy.com

 

 

11. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

 

11.1 Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

 

11.2 Geschillen tussen het Schoonheidssalon en Klanten zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van onderhandelingen. Als een minnelijke regeling niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement alwaar het Schoonheidssalon haar zetel heeft. 

 

11.3. Zowel het Business Center als de Klant aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel. 

bottom of page